ഇ സഞ്ജീവനി മുഖാന്തരം ഡോക്ടറെ കാണുന്നതിന്    

doctor.png

അല്ലെങ്കില്‍ ഇ-സഞ്ജീവനി ആപ്ലിക്കേഷന്‍

https://play.google.com/store/apps/details?id=in.hied.esanjeevaniopd&hl=en_US

മൊബൈലില്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 

steps.jpg
   COVIDHELP@MyKozhikode.in is a Volunteer Initiative to provide COVID19 related information.   
This website is run by volunteers and do not any affiliation with any Government Agency.